Do każdej muszki maseczkę dodajemy w prezencie! | Darmowa dostawa od 100 PLN

Szukaj

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W wykonaniu obowiązku informacyjnego wprowadzonego art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej RODO) MUCHAMA Stanisław Serafin przekazuję następujące informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych:

1.

Administrator Pani/Pana

danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym,
jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest MUCHAMA Stanisław Serafin, ul. Marii Kazimiery 3 m.13 (01 – 641 Warszawa) (dalej MUCHAMA lub Administrator).

2.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

W sprawie uzyskania szczegółowych informacji
o przetwarzaniu danych osobowych, a także we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się Administratorem: na piśmie na adres: ul. Marii Kazimiery 3 m.13 (01 – 641 Warszawa), e – mail: kontakt@muchama.com.

3.

Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę

Imię, adres e-mail, adres oraz inne dane, które Pani/Pan zawrze w korespondencji kierowanej do MUCHAMA. 

Przetwarzanie tych danych jest niezbędne abyśmy mogli zawrzeć umowę sprzedaży, skontaktować się z Panią/Panem w jej sprawie i dostarczyć zamówiony towar.

4.

Cel/Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (wraz ze wskazaniem podstawy prawnej)

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana przetwarzane są w celu zrealizowania zamówienia oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w wiadomości e-mail inicjującej kontakt do MUCHAMA (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli wyrażona została zgoda, Pani/Pana dane, które zostały  podane MUCHAMA posłużą do celów marketingowych. Będziemy wysyłać do Pani/Panu wiadomości, zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach. Jeżeli podała Pani/podał Pan inne niż adres mailowy, to MUCHAMA będzie mogła spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla Pani/Pana.

Aby móc ciągle ulepszać sklep MUCHAMA, przetwarzamy dane, które nam Pani podała/Pan podał dla celów statystycznych.

5.

Kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowych

MUCHAMA nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do innych odbiorców, z wyłączeniem:

1)  operator logistyczny i firmy kurierskie;

2)  firma hostingowa;

3)  systemy płatności; 

6.

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Spółka nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu odpowiadania na złożone zapytanie, jednak nie dłużej niż przez okres
6 miesięcy od przekazania danych osobowych. Po upływie okresów wskazanych powyżej Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

8.

Prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych 

Ma Pani/Pan prawo uzyskania potwierdzenia faktu przetwarzania danych osobowych, a także uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

9.

Prawo do żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych

W przypadku gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe
lub niepełne, ma Pani/Pan prawo żądania sprostowania danych osobowych.

10.

Prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo żądać usunięcia danych Pani/Pana dotyczących, tj. przysługuje Pani/Panu tzw. prawo do bycia zapomnianym w zakresie danych których przetwarzanie
nie jest niezbędne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, których przetwarzanie nie jest niezbędne dla celów archiwalnych w interesie publicznym,
a dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane (podstawa art. 17 RODO).

11.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

W przypadkach wskazanych w art. 18 RODO ma Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

12.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

W związku z tym, iż podstawą przetwarzania danych osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych.

13.

Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych 

Ma Pani/Pan prawo otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane Pani/Pana dotyczące, dostarczone MUCHAMA i przesłać te dane innemu administratorowi
lub zażądać aby MUCHAMA bezpośrednio przesłała te dane wskazanemu administratorowi.

14.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez MUCHAMA danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.

15.

Prawo do cofnięcia zgody 

Może Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

16.

Zasada podania danych osobowych

Do zainicjowania kontaktu ze strony MUCHAMA konieczne jest podanie przez Panią/Pana danych teleadresowych. Brak podania wskazanych danych uniemożliwia zrealizowanie Pani/Pana zapytania złożonego przez e-mail.

17.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

MUCHAMA nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji, ani nie dokonuje profilowania na podstawie danych przekazanych przez Panią/Pana.

Niniejszym wyrażam zgodę na zgromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: imię i adres e-mail, adres w celu skontaktowania się ze mną i udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przeze mnie w mailu kontaktowym do MUCHAMA.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty. Nie możesz się zdecydować? Napisz do nas, chętnie Ci pomożemy!

Dokonaj swoich pierwszych zakupów